14
юни

НОИ разширява списъка на електронните си справки

Националният осигурителен институт (НОИ) продължава да разширява списъка на справочните си електронни услуги. От 10 юни 2016 г. на интернет страницата (www.nssi.bg) на институцията е достъпна нова „Справка по БУЛСТАТ за представени документи в ИСЕОДД“.Тя е насочена към осигурителите и самоосигуряващите се лица, а достъпът до нея се извършва чрез идентификационен код на осигурителя (ИКО). Новата е-услуга предоставя информация за приетите от НОИ документи по Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО (НПОПДОО), представени от работодателите или упълномощени от тях лица по електронен път или на място в териториалните поделения (ТП) на НОИ от 1 януари 2016 г. Чрез нея осигурителите, освен входящите номера на приетите документи, ще могат да видят и основната информация, която се съдържа в тях.Електронната услуга е достъпна в рубриката “Е-услуги”/раздел “Справки” – „по БУЛСТАТ и ИКО на НОИ“ и е част от групата „Справки по Булстат за парични обезщетения и помощи“.С цел подобряване на обслужването на клиентите на НОИ са актуализирани две от най-често използваните електронни справки. „Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО по Булстат“ вече отразява всички приети от осигурителите документи по НПОПДОО с актуалния статус на тяхната обработка. Тя е насочена към работодателите и дава обратна връзка за движението на документацията след приемането й в НОИ. Справката също е от групата „по БУЛСТАТ и ИКО на НОИ“Актуалното състояние на всички приети документи по НПОПДОО е отразено и в „Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО“, предназначена за осигурените лица. Услугата се извършва чрез персонален идентификационен код (ПИК) на лицето и предоставя данни за приетата документация и статуса на нейната обработка за изплащане на обезщетенията. Достъпна е в рубриката “Е-услуги”/раздел “Справки” – „по ЕГН и ПИК на НОИ“/ „Справки за парични обезщетения и помощи“.