30
май

Как да оптимизираме такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията?

Наредбата на общините предвижда три начина на определяне на таксата:1. Според количеството на битовите отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване;2. Чрез пряко договаряне;3. Пропорционално, в промили.Правилния избор на един от тези три метода, може значително да намали сумата за плащане. Размерите в промили на компонентите на такса битови отпадъци се определят в проценти:• събиране и извозване на отпадъците;• обезвреждане на битови отпадъци в депа и в други съоръжения;• поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване;Компонентите, които подлежат на оптимизация са по първи и втори показателетода, може значително да намали сумата за плащане. Ако не заявим изрично желанието си да се възползваме от горните две възможности за определянето на такса битови отпадъци, таксата се дължи, пропорционално, в промили, на база по-високата, между отчетната стойност и данъчната оценка на имота и се състои от трите компонента – събиране, депониране и поддръжка на обществени площи. Напълно възможно е именно това да се окаже най-изгодния вариант. Обикновено това е така при имоти с по-ниска отчетна стойност. Именно по тази причина е важно да сме направили коректни предварителни изчисления на очакваната сума.1. Плащане на база съд и честота на извозванеНаредбата дава възможност на предприятията да подадат декларация до кмета на общината, чрез дирекция „Икономика и търговска дейност”, в срок от 01.10 до 30.11 на предходната година, с която да заявят вид и брой на контейнери за отпадъци, които ще използват през годината. След получаване на такава декларация, общината прави проверка на място, дали е възможно такова третиране на отпадъците и честотата на извозването и дава своя отговор на заявяващото предприятие. В случай на одобрение, заявяващото предприятие ще спести плащането за събиране и извозване на отпадъците и обезвреждането на битови отпадъци в депа и съоръжения, но ще се задължи да плати определената от общинския съвет цена за вид контейнер и честота на извозването.Ако изберем този начин на определяне на такса битови отпадъци, съществуват два много съществени момента, които трябва да имаме предвид:• не винаги заплащането на база съд и честота на извозване е най-евтиния вариант, трябва предварително да се направят изчисления за всички алтернативни случаи.• почти винаги декларацията, чийто срок е 30.11 се подава преди общинският съвет да е взел решение и да е одобрил план-сметката за следващата година, но е невъзможно е предварително да знаем точния размер на такса битови отпадъци, което ще дължим.Ако сме изчислили алтернативните случаи обаче, със сигурност разполагаме с добро приближение.2. Плащане при сключен договор, с фирма, лицензирана да извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозванеСпоред Наредбата на всяка община има възможен начин за определяне на такса битови отпадъци чрез пряко договаряне с фирма, лицензирана съобразно закона за управление на отпадъците, която да извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. В този случай предприятието, в срок до 30.11 на предходната година, трябва да подаде молба по образец до кмета на общината, чрез дирекция „Икономика и търговска дейност” и към нея да приложи следните документи:• нотариално заверен препис от договор за извършване на услугата;• удостоверение за актуално състояние на страните по договора;• документи, съгласно Закона за управление на отпадъците, които да удостоверяват правото на фирмата-изпълнител да извършва такива услуги;Въз основа на тези документи кметът на общината издава заповед за допускане на пряко договаряне и извършване на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване. В този случай таксата заплащана за имота се формира така:• за сметосъбиране и сметоизвозване – по договор към съответната фирма;• за обезвреждане в депа и поддържане на площи за обществено ползване, към общината3. Плащане, пропорционално, в промилиАко не заявим изрично желанието си да се възползваме от горните две възможности за определянето на такса битови отпадъци, таксата се дължи, пропорционално, в промили, на база по-високата, между отчетната стойност и данъчната оценка на имота и се състои от трите компонента – събиране, депониране и поддръжка на обществени площи. Напълно възможно е именно това да се окаже най-изгодния вариант. Обикновено това е така при имоти с по-ниска отчетна стойност. Именно по тази причина е важно да сме направили коректни предварителни изчисления на очакваната сума.

Тагове: , , ,
Прочетете още:

До 30.09.2022г. се подават ГФО за 2021 г.

Как да получите още тази година данъчната отстъпка за дете

Бащите ще могат да ползват два месеца отпуск за дете до 8г.

Окончателно вдигнаха минималния праг за регистрация по ДДСУвеличаването на прага засяга и самонаетите лица

Авансовото разпределяне на дивидент – мисия възможна