08
април

Предоставяне на компенсации от държавата към работодателите

Компенсации по мерки 60/40 могат да се изплащат на :

1. Работодател, който със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието.

2. Работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители.

/ Чл.120В ал.1 При обявено извънредно положение работодателя може със заповед да преустанови работата на предприятието на част от него или на отделни работници, за целия период или част от него, до отмяна на извънредното положение /

3. Работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено.

/ Чл.138А ал.2 в предприятието или в негово звено, работодателя може да установи за целия период на обявеното извънредно положение или за част от него непълно работно време за работниците, служителите които работят на пълно работно време /

Компенсации се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца.

Компенсациите са в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, на когото ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на периода, за който се изплащат компенсации. В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно

За изплащане на компенсации могат да кандидатстват работодатели, които:

1.Заявяват изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, посочени в приложението;

2. Нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината (по служебен път)

3. Не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

4. Запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;

5. Не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;

6. Нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаването на заповедта за преустановяване на работа.

За изплащане на компенсации могат да кандидатстват:

Работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008), с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U, които отговарят на критериите и са декларирали намаляване на приходите от продажби:

1. За лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;

2. За лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г

За да кандидатстват, работодателите следва да представят в бюрото по труда пакет документи:

За работодатели, преустановили работа на основание чл. 120в, ал.1 от Кодекса по труда

1. Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 2);

2. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации;

3. Заповед на работодателя за преустановяване на работа на основание чл. 120в, ал.1 от КТ (заверено копие);

4. Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби

За работодатели, установили непълно работно време по реда на чл. 138а, ал.2 от Кодекса по труда, кандидастващи за компенсации по реда на чл.1, ал.3 от ПМС №55/30.03.2020 г.:

1. Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 3);

2. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации;

3. Заповед на работодателя за установяване на непълно работно време в предприятието или в негово звено на основание чл. 138а, ал.2 от КТ (заверено копие);

4. Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби

Документите се изпращат по:

1. – електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ – препоръчително, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;

2. – с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, като се прилага и на електронен носител списъка на работниците/служителите за които се заявява изплащане на компенсации;

3. – в краен случай могат да се представят в Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител

Документите се разглеждат за съответствие или несъответствие с изискванията в срок до 7 работни дни от подаването им, като за резултатите информация се предоставя на работодателя и Национално осигурителния институт.

 

Тагове: ,
Прочетете още: