Полезни файлове

Бланка УП 1
Изтегли
Бланка УП 2
Изтегли
Допълнително споразумение към трудов договор
Изтегли
Искане за издаване на номер на чужденец
Изтегли
Молба за постъпване на работа
Изтегли
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие Изтегли
Приемно-предавателен протокол Изтегли
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ
Изтегли
Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ
Изтегли
Протокол по чл. 116 Изтегли
Присъствена форма Изтегли
Искане НОИ на основание чл. 328 Изтегли
Искане за издаване на осигурителна книжка
Изтегли
Декларация по чл. 61, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък Изтегли
Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
Изтегли
Декларация по чл. 54, ал. 1 за притежаван лек автомобил
Изтегли
Искане за прихващане и възстановяване
Изтегли
Декларация за изплащане на парични обезщетения по пар.1, ал.2
Изтегли
Справка за изплатени възнаграждения
Изтегли
График за работно време
Изтегли
Програма за инструктаж на работно място
Изтегли
Списък за лични предпазни средства Изтегли
Вътрешни правила за работна заплата
Изтегли
Заявление по чл. 160, ал.1
Изтегли
Декларация за лични данни
Изтегли
Заповед за инструктаж
Изтегли
Служебна бележка за отпуски
Изтегли
Справка за използван отпуск
Изтегли
Декларация по чл. 113, ал.2 Изтегли
Декларация за неработеща фирма. Изтегли
Декларация за трудова книжка Изтегли
График за отпуски през 2011 Изтегли
Молба УП. Изтегли
Производствена характеристика Изтегли
Протокол чл. 116 Изтегли
Протокол опис за начисляване на данък при дерегистрация чл. 111 от ЗДДС Изтегли
Указания за попълване на болнични. Изтегли
Уведомление за неподаване на декларация чл. 15 ЗЗБУТ Изтегли
Пакет заявления за първоначална регистрация, пререгистрация и промяна на основни обстоятелства. Изтегли
Бланка за оттегляне на упълномощаване за подаване на документи с ел. подпис Изтегли
Сметка за изплатени суми Изтегли
Служебна бележка начален инструктаж Изтегли
Регистрационен формуляр за Интрастат оператор Изтегли
Придружително писмо при подаване на уведомление по чл.62 Изтегли
Искане за прихващане или възстановяване Изтегли
Искане за издаване номер на чужденец Изтегли
Искане за издаване на документ Изтегли
Искане за дерегистрация на Интрастат оператор Изтегли
Заявление за регистрация в митница на търговец тютюнови изделия Изтегли
Заявление за обявяване на електронен адрес Изтегли
Заявление за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане Изтегли
Заявление за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете Изтегли
Заявление за дерегистрация по ЗДДС Изтегли
Заповед за определяне на видове инструктаж Изтегли
Договор за наем Изтегли
Договор за наем на МПС Изтегли
Декларация за банкова сметка за изплащане на парични обезщетения Изтегли
Бланка Длъжностна характеристика Изтегли
Бланка УП 3
Изтегли
Бързо известие за професионална болест Изтегли
Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице Изтегли
Декларация за трудова злополука Изтегли
Декларация по чл. 168 ЗДДС за ВОП за ново превозно средство Изтегли
Договор за консигнация Изтегли
Договор за поръчка Изтегли
Договор за управление на ЕООД Изтегли
Заповед за проучване на професионално заболяване Изтегли
Заявление за изплащане на обезщетение при отглеждане на малко дете чл. 53 КСО+ Изтегли
Заявление за изплащане на обезщетение при отглеждане на малко дете чл. 54 КСО Изтегли
Заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за Здравното Осигуряване Изтегли
Молба за издаване на персонален идентификационен код Изтегли
Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка  Изтегли
Приложение 2 към чл. 61 ал. 1  Изтегли
Приложение 3 към чл. 61 ал. 2 Изтегли
Протокол за проучване за професионална болест  Изтегли
Регистрационна карта за призната професионална болест Изтегли
Служебна бележка от работодател за осигуряване  Изтегли
Уведомление за процедура по несъстоятелност  Изтегли
УП 14 – Удостоверение за осигурителен стаж на земеделски стопанин  Изтегли
VIES Декларация Изтегли
Възражение давност Изтегли
Декларация за обработка на лични данни Изтегли
Декларация за ползване на данъчна облекение за деца Изтегли
Декларация за предприятия без дейност Изтегли
Декларация чл 55, ал 1 ЗДДФЛ Изтегли
Заявление за дерегистрация ЗДДС Изтегли
Заявление за регистрация ЗДДС Изтегли
Искане за разрешение за неотложно плащане Изтегли
Протокол ООД за публикуване на ГФО Изтегли
Решение ЕООД за публикуване ГФО Изтегли
Справка за изплатени доходи на физически лица по чл 73 Изтегли
Справки за лично ползване на активи Изтегли