Новини

До 30.09.2022г. се подават ГФО за 2021 г.

Счетоводна къща Арника /СКА 2004 – www.arnica.bg/ напомня, че на 30.09.2022 г. изтича срокът за подаване на годишните финансови отчети за 2021 г. Те се подават в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел със заявление по образец Г2 на хартиен носител, в териториалните звена на Агенцията по седалищата на окръжните съдилища […]

Posted in Новини | Tagged , , , | Leave a comment

Как да получите още тази година данъчната отстъпка за дете

Счетоводна къща Арника /СКА 2004 ЕООД – arnica.bg/ ви уведомява,че с поправките в бюджета през юли се въведоха нови, по-високи данъчни облекчения за деца. Родителите ще може да намаляват данъчната основа на годишните си доходи с 6000 лв. за едно дете (вместо с 4500 лв.).За две деца преференцията скача от 9000 на 12000 лв., а […]

Posted in Новини | Tagged , , , | Leave a comment

Бащите ще могат да ползват два месеца отпуск за дете до 8г.

Това реши окончателно Народното събрание с гласуваните поправки в Кодекса на труда.С разписаната разпоредба бащите ще могат да ползват отпуск веднъж или на части, като условието е бащата да не е ползвал такъв за отглеждане на дете до двегодишна възраст. Предвиденият отпуск няма да може да се прехвърля на другия родител, но възможността за ползване […]

Posted in Новини | Tagged , , , , | Leave a comment

Окончателно вдигнаха минималния праг за регистрация по ДДСУвеличаването на прага засяга и самонаетите лица

Минималният праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по ДДС се увеличава от 50 000 лв. на 100 000 лв. от следващата година, реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС).Народното събрание реши измененията в закона да влязат в сила от първо число на месеца, следващ месеца […]

Posted in Новини | Tagged , , , , | Leave a comment

Авансовото разпределяне на дивидент – мисия възможна

Счетоводна къща Арника /СКА 2004 ЕООД – www.arnica.bg/Ви уведомява,че в свое ново становище изх.№ 33-00-165 #1/09.06.2022 г. ЦУ на НАП отговаря на въпрос, зададен от Института на дипломираните експерт-счетоводител (ИДЕС), във връзка с досега установената данъчна практика с писма изх.№№53-00- 86/03.08.2020 г. и 53-04142/06.03.2020 г. авансовото разпределяне на дивиденти да се третира като скрито разпределение на печалбата по смисъла на ЗКПО. […]

Posted in Новини | Tagged , , , , , | Leave a comment

Как се облагат дивидентите, разпределени от българско дружество?

Облагането или необлагането на дивидентите е в зависимост на вида на съдружника или собственика, в чиято полза се разпределя печалбата. Когато дивидентите се разпределят в полза на физическо лице или ЕТ се прилага чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ, съгласно който с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от: 1. дивиденти в полза на местно физическо лице; […]

Posted in Новини | Tagged , , , , | Leave a comment

НАП започна проверки в 2000 фирми с големи материални запаси

Национална агенция за приходите започна проверки в над 2000 фирми в цялата страна заради нелогично високи стойности на материалните запаси, посочени в балансите им за 2020 г. Данъчните инспектори проверяват наличностите на стоки и ги съпоставят със счетоводната документация. При установени несъответствия ще започнат и ревизии, уточняват от НАП. Контролните действия са част от мащабна […]

Posted in Новини | Tagged , , , , | Leave a comment

Осигуровки и данъци по граждански договори Какви са разликите при осигуровките и данъците между трудовия и гражданския договор

Граждански договор е договор, с който едно лице, наречено „изпълнител“, се задължава по поръчка на друго лице/фирма, наречени „възложител“, да предостави определен производствен резултат (веществен труд).Самото название „граждански договор“ е по скоро разговорно и се е наложило в практиката поради по-лесната му разпознаваемост. В трудово-правния свят договорът, уреждащ този род взаимоотношения между страните, се нарича […]

Posted in Новини | Tagged , , , | Leave a comment

Как да оптимизираме такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията?

Наредбата на общините предвижда три начина на определяне на таксата:1. Според количеството на битовите отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване;2. Чрез пряко договаряне;3. Пропорционално, в промили.Правилния избор на един от тези три метода, може значително да намали сумата за плащане. Размерите в промили на компонентите на такса […]

Posted in Новини | Tagged , , , | Leave a comment

НАП напомня с писма на търгуващи в интернет да декларират доходите си до 3 май

Счетоводна къща Арника /СКА 2004 ЕООД – arnica.bg/ ви уведомява,че НАП започва да изпраща имейли до физическите лица, извършващи продажби в интернет, като им напомня, че трябва да декларират и платят данъка върху доходите от тази дейност. Приходната агенция разполага с информация за получените от физическите лица суми от наложен платеж през 2021 г., подадени […]

Posted in Новини | Tagged , , | Leave a comment

Ползваме 5% отстъпка от данъка, ако подадем декларацията за доходите до 31 март

Счетоводна къща Арника /СКА 2004 – www.arnica.bg/ ви напомня, че остават девет дни, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация. За да се възползват от отстъпката, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път до 31 март, да внесат целия размер на […]

Posted in Новини | Tagged , , | Leave a comment

Еднократно подаване на декларация за липса на дейност

Счетоводна къща Арника /СКА 2004 – arnica.bg/ ви напомня, че съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. Търговците и ЮЛНЦ нямат задължение и не следва да подават нова декларация за липса на дейност, в случай че имат подадена такава декларация […]

Posted in Новини | Tagged , , | Leave a comment

До 28 февруари работодателите подават справки за изплатени през 2021 г. доходи на физически лица

Счетоводна къща Арника /СКА 2004 – arnica.bg/ ви уведомява, че до 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2021 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят по електронен път в НАП справки за платените суми. В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ […]

Posted in Новини | Tagged , , | Leave a comment

Здравната вноска за безработните остава 26 лв. месечно поне до 31 март

Счетоводна къща Арника /СКА 2004 ЕООД – arnica.bg/ ви уведомява, че до 31 март хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, ще продължат […]

Posted in Новини | Tagged , , | Leave a comment

Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2021 г., ако са удържали авансов данък

Счетоводна къща Аника /СКА 2004 ЕООД -arnica.bg/ви напомня, че до края на януари 2022 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2021 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, […]

Posted in Новини | Tagged , , | Leave a comment

Искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми вече може да се подава и онлайн

Счетоводна къща Арника /СКА 2004 ЕООД – arnica.bg/ ви уведомява за нова електронна услуга на НАП ,която дава възможност на потребителите да подават онлайн искане за възстановяване или прихващане на надвнесени суми. Електронната услуга „Приемане на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми“ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или квалифициран […]

Posted in Новини | Tagged , , | Leave a comment

До 31 януари може да се променя вида на осигуряването

Счетоводна къща Арника /СКА 2004 ЕООД – arnica.bg/ ви напомня,че до 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Самоосигуряващите се лица, […]

Posted in Новини | Tagged , , , , | Leave a comment

Промяна в подаването на годишните финансови отчети

Счетоводна къща Арника /СКА 2004 – arnica.bg/Ви уведомява,че пoдaвaнeтo нa гoдишнитe финaнcoви oтчeти тaзи гoдинa щe e бeзплaтнo. Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Нова – ДВ, бр. 38 от 2020 г. , в сила от 01.01.2022 г.) от настоящата година изпълнението на […]

Posted in Новини | Tagged , , | Leave a comment

Данъчната кампания 2022 ще започне на 10 януари

Счетоводна къща Арника /СКА 2004 ЕООД – arnica.bg/ ви уведомява ,че данъчната кампания 2022 г. започва на 10 януари, като от тази дата стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция. В началото на март 2022 г., след подаването на данните от работодатели […]

Posted in Новини | Tagged , , , | Leave a comment

НАП стартира кампания, насочена към лизингополучатели на леки автомобили

Счетоводна къща Арника /СКА 2004 ЕООД -arnica.bg/ ви уведомява,че Национална агенция за приходите стартира кампания спрямо лица, лизингополучатели на леки автомобили. В хода на кампанията ще се извърши анализ на вида на леките автомобили, предоставени на лизинг, размера на заплатените лизингови вноски от страна на лизингополучателите и съпоставянето им с декларираните от тях доходи. Заедно […]

Posted in Новини | Tagged , , , | Leave a comment