Tag Archive for: декларация за дължими данъци

При удържане на данък за доходи извън трудов договор се подава нова декларация за дължими данъци!

Предприятията и самоосигуряващите се лице, които изплащат на физически лица доходи, извън доходите по трудов договор, е задължено да удържат данък. Те трябва да подадат нова декларация за дължимите данъци – Декларация – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001).

Фирми, които плащат доходи по извънтрудови правоотношения или от наем на физически лица, също са длъжни да удържат авансовия данък върху доходите. В този случаи дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът. За доходи, които са изплатени през ІV-то тримесечие на годината, данък не се дължи и съответно не се декларира.

Декларацията за дължими данъци се  подава и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас – това са данъци от възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви, дивиденти, които са дължими от местни и чуждестранни физически лица и др. Формулярът, който се подава е за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане – например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци – това се отнася и за общините.

От 2013 г. всички данъци и осигурителни вноски (без тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) се плащат по една единствена банкова сметка. Освен това при превод на пари към бюджета отпаднаха всички над 50 кода за вид плащане, с изключение на два 11 11 11 (за плащания за данъци и осигуровки) и 58 11 11 (за плащания за ДЗПО). Не е необходимо и попълването на изрично основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията към хазната става според датата на възникването им.