Tag Archive for: arnica

ВРЪЩАТ ДО 600 ЛЕВА ОТ ДАНЪЦИ НА ДЕЦАТА

Вече са утвърдени новите декларации за данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2023 г. съобщават от НАП. Декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ и декларация за ползване на данъчните облекчения за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ са публикувани на сайта на приходната агенция.

Данъчното облекчение за деца позволява намаляване на данъчната основа с определена сума:

– 6000 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;

– 12 000 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;

– 18 000 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 12 000 лв. 
Чистата сума, която ще ви бъде върната със заплатата е съответно: 600 лева, 1 200 лева или 1 800 лева.

Важно: Преди да представят необходимите документи за ползване на данъчно облекчение при годишно облагане, родителите трябва да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение, трябва да ги погасят, за да се възползват от данъчната отстъпка. Наличието на задължения за местни данъци и такси, които подлежат на принудително изпълнение и събиране от НАП, също може да стане причина родителите да не получат данъчното облекчение.


Родители, които през цялата 2023 г. са в отпуск по майчинство, не могат да ползват данъчните облекчения, тъй като доходът, който са получавали, е необлагаем. В тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител. 


Годишният размер на данъчните облекчения може да се ползва по два начина, както и досега.Единият е с подаване на съответната декларация пред работодателя по основния трудов договор в периода от 30 ноември до 31 декември 2023 г. В този случай работодателят може да възстанови данъка в срок до края на януари 2024 г. Втората възможност за ползване на данъчното намаление е с подаване на годишна данъчна декларация в НАП в срок от 10 януари до 30 април 2024 г., като паричните суми ще бъдат възстановени след проверка от приходната агенция в срок от 1 месец след подаването на декларацията.

ВДИГАНЕ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Счетоводна къща Арника съобщава, че от 1 януари 2024 г. размерът на минималната месечна работна заплата за страната вече ще бъде увеличен от 780 лв. на 933 лв. Което значи, че минималната часова работна заплата ще бъде 5,58 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
Напомняме, че размерът на минималната месечна работна заплата по се определя за пълен работен месец.

Трудовата книжка отпада след година

Счетоводна къща Арника уведомява, че след една година окончателно ще отпадне хартиената трудова книжка. Това прие Народното събрание с промените в Кодекса на труда на второ четене. 

За срок до една година НАП ще трябва да надгради регистъра си, като в рамките на тази година работниците ще продължат да представят хартиената си книжка пред работодатели и институции. Ще бъде създаден и електронен регистър на заетостта, поддържан от Националната агенция за приходите, в който ще се вписват всички данни от трудовата книжка. Така работещите ще имат пълен достъп до трудовото си досие, а работодателите ще могат да автоматизират вътрешни процеси чрез системи за управление на човешките ресурси, като автоматично изпращат данни към регистъра. Работникът или служителят има право на информация за историята на достъпите до своя единен електронен трудов запис, с изключение на случаите на достъп от органите на досъдебното производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на ДАНС. Работодателите имат право на информация за наети от тях работници и служители, въведена от предходни работодатели, с изключение на размера на трудовите възнаграждения и обезщетения, които работникът или служителят е получавал при предходни работодатели. 

Когато след 1 юни 2025 г. трудовата книжка е изгубена или унищожена, съответната дирекция „Инспекция по труда“ издава нова и вписва данни за трудовия стаж, придобит преди 1 юни 2025 г., въз основа на писмено заявление-декларация на работника или служителя, към което се прилагат удостоверения от работодателите, при които е работил, както и други оригинални документи, съдържащи тези данни, гласува още НС. 

От днес плащанията към НАП ще се извършват по нови банкови сметки в БНБ

Счетоводна къща Арника ви уведомява, че от днес 02.10.2023г. плащанията по банков път към НАП ще се извършват по пет нови банкови сметки на БНБ. Всяка от тях е предназначена за погасяване на определено задължение: данъци, социалноосигурителни и здравни вноски, вноски за ДЗПО и вземания, подлежащи на принудително събиране от публичен изпълнител. Гражданите и дружествата от цялата страна ще плащат по определената сметка съответния вид задължение, независимо към коя структура на НАП са регистрирани по постоянен адрес или адрес на управление. 
Преводите към приходната агенция ще продължат да се осъществяват от всяка банка в страната или друг доставчик на платежни услуги, съобразно тарифите на съответните финансови институции. 
Гражданите и дружествата могат да продължат да погасяват своите задължения без такси като използват физическите ПОС терминали в офисите на приходната агенция, както и виртуалния ПОС (е-услугата за плащане) в Портала за електронни услуги на НАП

Важни изменения във връзка с ваучерите за храна

От 1 януари 2024 г. се въвеждат „Ваучери за храна на електронен носител“. Те са платежни инструменти, които могат да бъдат използвани само по ограничен начин и отговарят на условията по чл. 2, ал. 1, т. 11, буква „в“ от Закона за платежните услуги и платежните системи, предоставени чрез работодателя на работниците и служителите, включително на тези по договори за управление, които се използват за заплащане на храна и хранителни продукти в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и други, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, съгласно сключен договор за обслужване с оператор.

Ваучерите за храна на електронен носител не са електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи. Електронен носител може да бъде физически електронен носител или виртуален електронен носител и се зарежда само с ваучери за храна от оператор.

Операторите по чл. 209, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане могат да отпечатват и предоставят ваучери за храна на хартиен носител до 30 юни 2024 г. След тази дата ваучерите за храна ще могат да бъдат само електронни.

За периода от 1 януари 2024 г. до 30 юни 2024 г. данъчно задължените лица могат да предоставят на наетите лица за конкретен месец само ваучери за храна на хартиен носител по чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане или само ваучери за храна на електронен носител по чл. 209а от Закона за корпоративното подоходно облагане.

В СРОК ДО 30 СЕПТЕМВРИ СЕ ПОДАВАТ ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2022 Г.

Счетоводна къща Арника напомня, че на 30.09.2023г. изтича срокът за подаване на годишните финансови отчети за 2022г. Годишните финансови отчети се подават за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел със заявление по образец Г2 на хартиен носител, в която и да е териториална служба на Агенция по вписванията или по електронен път на адрес https://portal.registryagency.bg/ За обявяване на годишен финансов отчет не се заплаща държавна такса. Счетоводна къща Арника приканва търговците и юридическите лица с нестопанска цел да изпълнят своевременно задължението си.

Ограничаване на още някои плащания в брой и безплатна сметка за основни операции

В Закона за ограничаване на плащанията в брой в сила от 1 септември 2023 г. е допълнено, че плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка и за следните случаи:
1. Трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда, изплащани от работодатели със 100 или повече наети лица, с изключение на лицата, с които е сключен трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по реда на чл. 114а;
2. Дивидент по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, когато стойността е равна на или надвишаваща 1000 лв.
Администрациите при обслужването на операциите по събирането на приходи и други постъпления по банкови сметки на бюджетни организации няма да могат да отказват плащания с карта, само защото не е издадена в България.
Направено и съответното изменение в Кодекса на труда регламентиращо, че когато се изплаща трудово възнаграждение от работодател по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, изплащането му се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника или служителя банка в страната.
Направено е допълнение в Закона за платежните услуги и платежните системи, с което се регламентира т.нар. безплатната сметка за основни операции, като се създава се чл. 120а, който гласи:
Чл. 120а. (1) Когато по сметка за основни операции по чл. 118 се извършват операции по нареждане на титуляря, включително и теглене на суми в брой, за тях не се заплащат такси, когато са за сметка на получени средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти.
(2) Сметката за основни операции по чл. 118 се обслужва безплатно, когато по сметката постъпват и се съхраняват средства по ал. 1 и лихвите върху тези средства.
(3) Алинея 1 не се прилага за теглене на суми чрез терминални устройства АТМ и ПОС на банки, различни от обслужващата банка.

ДЕКЛАРИРАНЕ НА САЛДА НА КАСИ И ВЗЕМАНИЯ ОТ СОБСТВЕНИЦИ, ПЕСРОНАЛ И ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА

В чл. 123 в ЗДДС се създава ал. 10, която гласи:
Когато в края на календарно тримесечие общата сума на налични парични средства в касите, размерът на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица надхвърля 50 000 лв., регистрираните лица по този закон, които са предприятия по Закона за счетоводството, декларират поотделно за съответното календарно тримесечие с декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, данни от текущата си счетоводна отчетност относно:

1. сумата на налични парични средства в касите;
2. размер на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица;
3. размер на вземанията (включително от предоставени заеми) от работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица.

Първият период, за който се декларират данни при условията и по реда на чл. 123, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност, е третото тримесечие на 2023 г., като декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане се подава в срок до 14 ноември 2023 г.

ЕДНОКРАТНО ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДЕЙНОСТ

Счетоводна къща Арника – arnica.bg напомня, че декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството се подава еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, а не ежегодно.  За търговци/ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2022 г., и не са заявявали това за предни години, срокът за подаване на декларация чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството изтича на 30.06.2023 г.  Декларацията се подава със заявление по образец Г3 по електронен път или на хартиен носител, в което и да е териториално звено на Агенцията по седалищата на окръжните съдилища.

Ползваме 5% отстъпка, ако подадем данъчната декларация до края на месеца

Счетоводна къща Арника -www.arnica.bg Ви напомня,че
остават две седмици, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация.За да се възползват от отстъпката, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път до 31 март, да внесат целия размер на данъка за довнасяне, намален с отстъпката до тази дата и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, напомнят от НАП и препоръчват на потребителите да проверят онлайн за наличието на стари задължения. Срокът за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасяне тази година е 2 май 2023 г., защото 30 април е почивен ден. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата, да се подадат на място в офис на НАП или в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер.