Posts Tagged ‘ska’

22
ноември

Прекратените осигурители без правоприемник вече подават декларации в НОИ и по електронен път

Осигурителите, които прекратяват дейността си без правоприемник и следва да подадат заявление-декларация за предаване на ведомостите за заплати и трудовоправните документи в Националния осигурителен институт (НОИ) могат да направят това и по електронен път.

Административната електронна услуга „Издаване на удостоверение на прекратени осигурители, които нямат правоприемник и които са имали наети лица по трудово правоотношение“ е достъпна през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“.

До програмния продукт може да се стигне и през интернет страницата на НОИ. В раздел „За потребителя“/„Процедури“/“Процедури, свързани с дейността на осигурителния архив“/„Издаване на удостоверение за прекратяване (заличаване) дейността на осигурител“ са публикувани както пряка връзка с единния портал за достъп, така и кратки указания за заявяване на услугата по електронен път.

19
май

Без удостоверения от НАП при кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ

Не се изискват удостоверения, издадени от Национална агенция за приходите, при кандидатстване по откритата процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Това съобщават от управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (УО на ОПИК) във връзка с множество запитвания от страна на кандидат бенефициенти. За кандидатстване по програмата не е необходимо да се прилагат както удостоверение от НАП, така удостоверенията за липса на задължения към общината, свидетелство за съдимост и документите от „Главна инспекция по труда“. Управляващият орган на ОПИК извършва служебни проверки чрез съответните администрации, преди сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, уточняват още от УО на ОПИК.

23
април

Срокът за обявяване на доходите е 30 април

Еднолични търговци и земеделски стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, декларират и внасят данъци и осигурителни вноски до края на юни
От НАП напомнят, че подаването на декларации за доходите на физически лица и плащането на данъка върху общата годишна данъчна основа трябва да стане до 30 април. В същия срок е необходимо да се декларират и внесат окончателните осигурителни вноски за 2019 г.Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък, и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2020 г. Независимо от удължения срок обаче, много ЕТ вече са подали годишните си данъчни декларации, посочват от НАП. Ако желаят да ползват отстъпка от 5% върху данъка си за довнасяне, тези лица следва да подадат годишната си декларация и да внесат дължимия по нея данък в срок до 1 юни. Също до края на юни е срокът, в който едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски. Срокът за годишно изравняване на осигурителните вноски за физическите лица обаче остава непроменен – 30 април.
В случай, че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 30 април. А в срок до 30 юни 2020 г. трябва да подаде нова годишна данъчна декларация за всички доходи, включително и от дейността си като ЕТ, като направи и годишно изравняване на осигурителните вноски.

08
април

Предоставяне на компенсации от държавата към работодателите

Компенсации по мерки 60/40 могат да се изплащат на :

1. Работодател, който със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието.

2. Работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители.

/ Чл.120В ал.1 При обявено извънредно положение работодателя може със заповед да преустанови работата на предприятието на част от него или на отделни работници, за целия период или част от него, до отмяна на извънредното положение /

3. Работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено.

/ Чл.138А ал.2 в предприятието или в негово звено, работодателя може да установи за целия период на обявеното извънредно положение или за част от него непълно работно време за работниците, служителите които работят на пълно работно време /

Компенсации се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца.

Компенсациите са в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, на когото ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на периода, за който се изплащат компенсации. В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно

За изплащане на компенсации могат да кандидатстват работодатели, които:

1.Заявяват изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, посочени в приложението;

2. Нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината (по служебен път)

3. Не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

4. Запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;

5. Не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;

6. Нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаването на заповедта за преустановяване на работа.

За изплащане на компенсации могат да кандидатстват:

Работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008), с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U, които отговарят на критериите и са декларирали намаляване на приходите от продажби:

1. За лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;

2. За лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г

За да кандидатстват, работодателите следва да представят в бюрото по труда пакет документи:

За работодатели, преустановили работа на основание чл. 120в, ал.1 от Кодекса по труда

1. Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 2);

2. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации;

3. Заповед на работодателя за преустановяване на работа на основание чл. 120в, ал.1 от КТ (заверено копие);

4. Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби

За работодатели, установили непълно работно време по реда на чл. 138а, ал.2 от Кодекса по труда, кандидастващи за компенсации по реда на чл.1, ал.3 от ПМС №55/30.03.2020 г.:

1. Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 3);

2. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации;

3. Заповед на работодателя за установяване на непълно работно време в предприятието или в негово звено на основание чл. 138а, ал.2 от КТ (заверено копие);

4. Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби

Документите се изпращат по:

1. – електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ – препоръчително, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;

2. – с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, като се прилага и на електронен носител списъка на работниците/служителите за които се заявява изплащане на компенсации;

3. – в краен случай могат да се представят в Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител

Документите се разглеждат за съответствие или несъответствие с изискванията в срок до 7 работни дни от подаването им, като за резултатите информация се предоставя на работодателя и Национално осигурителния институт.