Tag Archive for: арника

Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци

Счетоводна къща Арника напомня, че учениците, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, напомнят от Националната агенция за приходите.


За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка в размер на 37,32 лв. месечно. Причината за това е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите – ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното основание по реда на Закона за здравното осигуряване. В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация Образец № 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски, напомнят от НАП.  


В рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на приходната агенция е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация Образец №7. Формулярът се подава в офис на НАП,  по пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга на приходната агенция „Приемане на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“, достъпна с Персонален идентификационен код /ПИК/ или КЕП.


При допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса, напомнят още от НАП. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор“, която е със свободен достъп в Е-портала на НАП.


Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен в Портала на НАП .
Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон: 0700 18 700 /на цена, съгласно тарифата на съответния оператор/. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава информация и за всички месеци по години, за които липсват данни за здравно осигуряване на лицата. Справката за здравноосигурителен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден. 

Кои застраховки ни осигуряват данъчни облекчения

Счетоводна къща Арника съобщава, че одобриха промени в застраховането.

Данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане е в размер до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и вноски за застраховки „Живот“ (чл. 19 от ЗДДФЛ).

Облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“ се облагат с окончателен данък.

Ако сте сключили застраховка „Живот“ за определена сума, но през годината сте направили две вноски, то сумата може да се използва изцяло за данъчно облекчение.

За данъчно облекчение се признава само основната вноска по застраховките „Живот“. Ако има платени допълнителни покрития към нея, сумата за тях не се признава за данъчно облекчение.

В случай, че не работодателят, а вие заплащате вноските за своята допълнителна здравна застраховка или пък сте решили да сключите такава за себе си и за своето семейство, отново можете да получите обратно до 10% от сумата на внесените през годината лични вноски, като подадете декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Ако имате ипотечен кредит, от банката вероятно са ви изискали да сключите застраховка „Живот“, която в повечето случаи е за ваша сметка. Имате пълно право да ползвате облекчението по тази линия. Поискайте от банката справка за платената премия, която да декларирате пред НАП.

Имайте предвид, че за данъчно облекчение могат да се ползват само застраховките „Живот“ и за здраве, по които вие сте титуляр и съответно – получател на сумата при изтичане на застраховката. Ако сте направили застраховка на друго лице (например дете, родител или съпруг/а), то тя не може да се ползва за данъчно облекчение.

Може ли предсрочно да изтеглим парите си по животозастраховката?

Ако спестявате допълнително за пенсия, също можете да се възползвате от данъчно облекчение без значение в кой Доброволен пенсионен фонд (ДПФ) се осигурявате. Аналогично на застраховката „Живот“, имате възможност да намалите годишната си данъчна основа (това са приходите ни, намалени с осигуровките, преди да бъдат обложени с 10% данък върху дохода) с размера на личните си вноски в ДПФ за текущата година. И тук максималният размер на облекчението е 10%.

Важно е да се уточни, че тези облекчения не важат за вноските в Универсален и Професионален пенсионен фонд, а само за личните вноски в Допълнителен пенсионен фонд.

Обърнете внимание на следните условия:

– вноските трябва да са лични, а не за сметка на работодателя;

– за да постигнете максимален данъчен ефект при спестовни застраховки „Живот“, е добре да сключите застраховка със срок 15 години или повече;

– ако ви се наложи да изтеглите част от сумата, натрупана в Доброволния пенсионен фонд, стремете се да теглите натрупаната доходност без главницата, защото тя е освободената от данък сума;

– ако превеждате вноските си през работодател (но те са за ваша сметка и той не е този, който се възползва от данъчно облекчение), ще получавате данъчния си ефект на месечна база и няма нужда да подавате декларация в края на годината;

– за юридически лица: вноските за сключени здравни застраховки, застраховки „Живот“ и доброволно пенсионно осигуряване, които са за сметка на работодателя в определен размер за осигурен работник или служител, се считат за разход на фирмата, който не подлежи на облагане.


А каква е процедурата?

В началото на всяка година застрахователното дружество, в които имате застраховка, издава служебна бележка за внесените през изминалата година вноски по застраховката. Служебната бележка можете да получите и чрез вашия застрахователен брокер, чрез който е сключена застраховката.

Следва да подадете данъчна декларация за доходи. Дори да имате само един трудов договор, в декларацията трябва да посочите, че имате сключена застраховка „Живот“ или здравна застраховка и да я подадете заедно със служебната бележка в съответното данъчно подразделение.

Ако доходите ви са само от трудови правоотношения и не сте длъжни да подавате данъчна декларация, това не означава, че губите правото на облекчения. Ако отговаряте на условията за получаване на данъчно облекчение, е необходимо доброволно да подадете данъчна декларация, в която да декларирате полагаемите се облекчения. Сумата на облекченията ще ви бъде изплатена по посочена от вас банкова сметка.

Подаването на данъчна декларация не е никак сложно, особено ако нямате доходи от много на брой източници. Ако например работите по редовен трудов договор и допълнително по граждански договор, е необходимо да поискате от счетоводството справка за изплатените през годината суми и удържания данък. Въпреки че по трудовия договор данъкът е вече удържан, ако подавате декларация, трябва да декларирате и него.

След това въвеждате данните в декларацията. Най-лесният вариант е да изтеглите от сайта на НАП данъчна декларация с баркод, която автоматично пресмята почти всичко. Така не се налага да прелиствате страници и да преписвате цифри. Още по-лесно е подаването на декларацията онлайн с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП. Ако не разполагате с такъв, просто попълнете декларацията с баркода, разпечатайте я и я изпратете по пощата с обратна разписка.

Не забравяйте да попълните точно банковата сметка, защото надвнесеният данък ще ви бъде възстановен по нея. Всички подробности за попълването и подаването на данъчните декларации ще откриете в сайта на НАП. Срокът за подаване на годишна данъчна декларация изтича на 30 април.

Други възможности за данъчни облекчения:

Гражданите могат да се възползват и от данъчното облекчение за ремонт или подобрения на собствено жилище за направените плащания за труд до определен размер. За целта е необходимо собствениците да разполагат с документи, удостоверяващи плащането за труд.

Младите семейства пък могат да намалят годишната си данъчна основа с лихвите, заплатени по част от главницата по ипотечен кредит за закупуване на жилище. За да ползват това данъчно облекчение, те трябва да са съпрузи, поне единият от тях да не е навършил 35 години към датата на сключване на договора за ипотека и жилището да е единствено за семейството.

Облекчения се ползват и ако през миналата година сте дарили средства за културата, на Българския червен кръст, Фонда за трансплантации, Фонда за лечение на деца и други. Завишен интерес има и към данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания заради по-високите суми, които се приспадат от годишните данъчни основи.

Всички възможности са подробно и ясно описани в образеца на годишната данъчна декларация за физически лица. За да се ползват, към декларацията се прикрепят и необходимите документи, удостоверяващи правото на облекчение.

Например при застраховка „Живот“ се представят копие от застрахователната полица и удостоверение за направените през миналата година вноски по основния риск. Намалената работоспособност на лицето, също даваща право на данъчно облекчение, се доказва с ТЕЛК-решение, а при теглен ипотечен кредит от младо семейство се изисква документ от банката, в който е описан размерът на направените лихвени плащания през миналата година.

Едно от най-важните условия за ползване на данъчни облекчения е да нямате публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. НАП съветва, преди да заявите ползването на данъчно облекчение, да проверите с ПИК данъчно-осигурителната си сметка онлайн за задължения, за да избегнете неудобства.

Срокът за подаване на заявление Г3 е до 30 юни 2024 г.

Счетоводна къща Арника напомня, че Търговците/ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2023 г. и не са заявявали това за предходни години, трябва да декларират липса на дейност в срок до 30 юни 2024 г.  по електронен път чрез единния портал – https://portal.registryagency.bg/ или в  териториална служба на Агенция по вписванията.

Декларацията за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т.2 от Закона за счетоводството се подава еднократно. Търговците/юридическите лица с нестопанска цел, които веднъж са заявили, че не осъществяват дейност, не трябва да декларират това обстоятелство отново. При възобновяване на дейността се съставят и подават съответните документи.  

Кое да изберем ЕООД или фрийлансър?

И при двата варианта можете да изберете да се осигурявате като самоосигуряващо се лице с възможно най-ниския процент и осигуряване върху минималния праг за самоосигуряващите се лица. Но трябва да имате предвид, че при избора на варианта за облагане като физическо лице, ще трябва да довнесете осигуровки, така че те да са платени върху целия размер на вашия облагаем доход, ограничен до законовия размер на максималния месечен осигурителен доход. Докато при варианта с ЕООД няма да се налага да довнасяте осигуровки, но за да разпределите печалбата от вашата фирма към вашата лична сметка, ще трябва да платите освен корпоративен данък в размер на 10% върху данъчната печелба, но и данък дивидент в размер на 5% върху печалбата след облагането с корпоративен данък.

Най-общо за данъците и при двата варианта:

➤ ЕООД – 10% корпоративен данък, който се начислява върху данъчната печалба, която е счетоводна печалба (приходи минус разходи), преобразувана за данъчни цели.

Но за да може печалбата, образно казано, да влезе в джоба на собственика, се дължи данък дивидент в размер на 5% върху печаблата след облагане с корпоративен данък. Общо ефективната ставка е 14,5%, а не 15%, защото данъкът върху дивидента се начислява върху печалбата, след облагане с корпоративен данък, тоест върху по-малка сума.

➤ Физическо лице – 10% данък върху дохода, който се определя, като придобитият облагаем доход се намалява с разходи за дейността, които са нормативно определени и може да не съвпадат с реалните разходи.

Тези нормативно определени разходи се изчисляват по следния начин:

  • 25% от дохода при упражняване на свободна професия или за работа по граждански договори;
  • 40% от дохода като адвокат свободна професия;
  • 40% от дохода при авторски и лицензионни възнаграждения;
  • 40% от дохода на артист-изпълнители;
  • 40% от дохода при упражняване на занаят, които не се облага с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
  • 60% от дохода за земеделски стопани.

При варианта с физическо лице осигуровките на самоосигуряващия се също се приспадат от дохода преди облагане.

Ако все още не може да решите и се колебаете, Счетоводна къща Арника е тук, за да Ви помогне. Винаги може да се свържете с нас, чрез дадените форми за връзка или да проведем онлайн консултация. Очакваме Ви!

Ползваме 5% отстъпка от данъка, ако подадем декларацията за доходите до 1 април

Счетоводна къща Арника напомня, че остават две седмици, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация. За да се възползват от отстъпката, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път до 1 април, защото 31 март е неделя, да внесат целия размер на данъка за довнасяне, намален с отстъпката до тази дата и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, напомнят от НАП и препоръчват на потребителите да проверят онлайн за наличието на стари задължения. 


Най-бързо и лесно декларирането и плащането на задълженията става през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП безплатно, или квалифициран електронен подпис (КЕП). 


Потребителите могат да се възползват онлайн от предварително попълнената данъчна декларация. В нея са въведени данни за получените през 2023 година доходи от трудови правоотношения, граждански договори, доходи от наем – при отдаване на имот на юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Преди да потвърдят  попълнената декларация, е необходимо данъкоплатците да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това се налага, след което да я изпратят, съветват от НАП.  


Срокът за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасяне е 30 април 2024 г. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата, да се подадат на място в офис на НАП или в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. 

НАП пусна предварително попълнените данъчни деклараци

Счетоводна къща Арника съобщава, че ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОПЪЛНЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ за облагане на доходите на физически лица вече са достъпни в Портала за е-услуги на НАП.

Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), могат да се възползват от автоматично въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори (хонорари), от наем и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците на които са юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения.

Информация за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията, която се намира в рубрика „Подоходни данъци“ в е-портала на приходната агенция. От тази година във формуляра ще бъдат въведени и данни за изплатени необлагаеми доходи и/или доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 от ЗДДФЛ, които гражданите могат да декларират по желание в Приложение № 13.


Напомняме, че преди да потвърдят попълнената декларация, е важно потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, след което да я подадат, съветват от НАП. 


Тази година данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2023 г., приключва на 30 април


На 1 юли изтича и срокът за подаване на годишните данъчни декларации (по чл. 50 ЗДДФЛ) от физическите лица, извършващи дейност като търговци, регистрираните еднолични търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане.


Подалите годишните си декларации по електронен път до 31 март ползват отстъпка до 500 лева от данъка за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и ако са внесли целия размер на данъка за довнасяне в срок до края на март. Тази година 31 март е в неделя, затова и срокът за деклариране и плащане на задълженията с 5% отстъпка е до 1 април.  

Прагът за регистрация по ДДС става 166 000 лева от 2025 година

Счетоводна къща Арника Ви уведомява, че прагът за регистрация по ДДС се вдига до 166 000 лева от 2025 година.

Това е една от промените в данъчното законодателство, които влизат в сила 01.01.2024г.

ВАЖНА ПРОМЯНА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, СВЪРЗАНА С ВАУЧЕРИТЕ ЗА ХРАНА

Счетоводна къща Арника Ви информира, че ваучерите за храна на хартиен носител са освободени от осигурителни вноски при начисляване към служителите само до 30 юни 2024 г. След тази дата освободени от изчисляване и внасяне на осигурителни вноски са единствено ваучерите за храна на електронен носител (справка чл. 2, ал. 3 от НЕВДВКПОВ, изм. и доп. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2024г.).

Тези важни промени в чл. 2, ал. 3 на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, са публикувани в Държавен вестник бр. 9 от 30 януари 2024 г.

Започна данъчна кампания 2024 г.

Счетоводна къща Арника напомня, че започна подаването на данъчни декларации за доходите на физическите лица по електронен път, в офисите на приходната агенция, по пощата с обратна разписка или в пощенските клонове. Срокът за деклариране на получените през 2023 година доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, и ползването на данъчни облекчения е 30 април 2024 г.

Отстъпката от 5% от данъка за довнасяне може да се ползва при деклариране по електронен път и плащане до 1 април 2024 г. включително, като размерът й не може да надвишава 500 лв. Условие за ползване на отстъпката и данъчни облекчения, е лицето да няма неплатени публични задължения.


В началото на март в Портала за електронни услуги на НАП ще е достъпна предварително попълнената декларация за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица, доходи от продажби в интернет с цел печалба и др. 


Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 1 юли 2024 г., тъй като тази година 30 юни е неработен ден. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 1 юли 2024 г. От НАП съветват данъкоплатците да използват електронните услуги на приходното ведомство, достъпни с ПИК или КЕП, за да си спестят време и посещенията в офисите на приходната агенция и пощенските станции.

Промени в обезщетения и болнични през 2024г.

Счетоводна къща Арника съобщава, че се променя режимът на изплащане на болничните от работодателя съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО.

Промяната се състои в следното: първите два работни дни (вместо три) се изплащат от осигурителя в размер 70% от среднодневното брутно възнаграждение, а останалите – от ДОО.

 Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при:
• временна неработоспособност – 18 календарни месеца;
• безработица – 24 календарни месеца;
• бременност и раждане – 24 календарни месеца;
• трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро – 24 календарни месеца.

 Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане в размер на 410 дни.

 Запазва се размерът на втората година майчинство. Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – 780 лв.

 Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.