Промени в ЗДДФЛ от края на 2022 г. относно предоставени ваучери за храна

Счетоводна къща Арника – www.arnica.bg ви уведомява, че с промени в ЗДДФЛ от края на 2022 г.  (Държ. Вестник бр. 102 от 23.12.2022г), има изменение в декларирането от работодателите на доходите по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, т.нар. справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ, чийто срок е до 28.02.2023г.С направените промени е разширен обхвата на предоставяната информация, като задължение на работодателя вече е да декларира освен облагаемите доходи и някои от необлагаемите доходи, измежду които са и ваучерите за храна.Ето линк към образеца на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ